By C. Bradley Thompson
(University of Kansas, 1998)